Hållbarhet – Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet har blivit ett populärt ord de senaste åren. Men vad betyder det egentligen? I korthet handlar hållbarhet om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov.

Det handlar om att hitta en balans mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. I grund och botten handlar hållbarhet om att se till att vi har de resurser vi behöver för att tillgodose våra nuvarande behov utan att äventyra de resurser vi kommer att behöva i framtiden. Det är ett sätt att tänka på vår planets och dess invånares långsiktiga hälsa. Och det är något som vi alla måste tänka på om vi vill lämna efter oss en hälsosam planet till kommande generationer.

Vikten av hållbarhet Hållbarhet är viktigt av flera skäl. Först och främst är det nödvändigt för vår planets överlevnad. Jorden är ändlig, vilket innebär att det bara finns så många resurser tillgängliga. Och i takt med att vår befolkning fortsätter att växa utarmas dessa resurser i en allt högre takt. Om vi inte är försiktiga kan vi hamna i en situation där det inte finns tillräckligt med resurser för alla. Därför är det så viktigt att börja tänka på hållbarhet redan nu. Förutom att hållbarhet är nödvändigt för vår planets överlevnad är det också viktigt för vår arts överlevnad. Vi är beroende av jorden för allt – mat, vatten, skydd osv. – och om vi inte börjar ta hand om den sätter vi vår egen framtid på spel. Dessutom är hållbarhet viktigt av sociala skäl. Det sätt vi lever på idag är inte hållbart på lång sikt; det orsakar problem som klimatförändringar och inkomstskillnader. Om vi vill skapa en mer rättvis och jämlik värld måste vi börja göra vissa förändringar

EPD står för Environmental Product Declaration (miljövarudeklaration). Det är ett standardiserat sätt att informera om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. EPD:er bygger på livscykelanalyser, där man analyserar en produkts miljöinsatser och miljöeffekter från vaggan till graven. EPD:er kan användas för att jämföra liknande produkters miljöprestanda och ger värdefull information för både företag och konsumenter. EPD:er blir allt viktigare när vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön. Genom att ta hänsyn till en produkts hela livscykel hjälper EPD:er oss att göra mer välgrundade val som kan leda till en mer hållbar framtid.

Vill du lära dig mer om hållbarhet och EPD, besök gärna Certway som hjälper oss med vårt arbete.

Hållbarhet är en komplex fråga med långtgående konsekvenser. Men i grund och botten handlar det helt enkelt om att se till att vi har de resurser vi behöver för att tillgodose våra nuvarande behov utan att äventyra de resurser vi kommer att behöva i framtiden. Det är ett viktigt sätt att tänka om vi vill lämna efter oss en hälsosam planet till kommande generationer.